Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Friole Korlátolt Felelősségű Társaság, mint üzemeltető által vezetett nyilvántartások és adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.


1. Üzemeltetői adatok:

Cégnév: FRIOLE Korlátolt Felelősségű Társaság.

Székhely: 7431 Juta, Dózsa György utca 57.

Levelezési cím: 7431 Juta, Dózsa György utca 57.

Elektronikus elérhetőség: friolekft@gmail.com

Telefonos elérhetőség: +36 30 9836308

Honlap: www.friole.hu

 

2. Tárhelyszolgáltatói adatok

Név: Csizmadia Tamás

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Hegyi u. 1/D

E-mail cím: tamas.csizmadia@ttcon.huj

Telefonszám: +3620/413-1457

 

3. Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

4. Adatkezelési tevékenység

Cookie-ról:
A cookie, más néven süti, egy rövid szöveg, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. Segítségével a webhely megjegyzi a látogatásával kapcsolatos információkat, például az Ön által használt nyelvet és egyéb beállításokat. Ezáltal gördülékenyebbé válhat a következő látogatás, és könnyebb lesz a webhely használata.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. Állandó vagy mentett cookie. Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Használt cookie-k:
Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A cookie-k küldését bármikor megtilthatja E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.


Jogszabályi háttere: személyes hozzájárulás
 

5. A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok
 

Kapcsolatfelvétel

E-mailben vagy telefonon való érdeklődés esetén történő adatkezelési tevékenység.
Kezelt adatok: kapcsolatfelvevő által megadott adatok.
Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezártáig.
Adatkezelés jogalapja: adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás, EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk.
Adatkezelő: weboldal munkatársai.

Regisztráció

A regisztráció nagyobb kényelmi szolgáltatás nyújtását teszi lehetővé, megkönnyíti a webshopban történő vásárlás folyamatát, korábbi rendelések megtekintését. Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától visszavonásig.
Adatkezelés jogalapja: adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás, EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk.
Adatkezelő: tárhelyszolgáltató

Rendelés feldolgozása

Szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelési tevékenység.
Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés időtartama: Ptk. szerinti elévülési idő.
Adatkezelés jogalapja: a vásárlási szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez szükséges, EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk.
Adatkezelő: weboldal munkatársai.

Kiszállítás

A megrendelt termékek kiszállítása érdekében történő adatkezelési tevékenység.
Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés időtartama: a megrendelt termék kiszállításáig.
Adatkezelés jogalapja: a vásárlási szerződés teljesítéséhez szükséges.
Adatkezelő: Foxpost Zrt., 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9. https://www.csomagvarazslo.hu/pdf/02_Nyilatkozat_alairt_adatkezeles_megfelelosseg_kapcsan.pdf

Számlázás

Számla kiállításához szükséges adatkezelés.
Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés időtartama: számla kiállításától számított 8 év.
Adatkezelés jogalapja: adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján, EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk.
Adatkezelő: Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Termék visszaküldése

Termék visszavételét, pénz visszafizetését szolgáló adatkezelés.
Kezelt adatok: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Adatkezelés időtartama: Ptk. szerinti elévülési idő.
Adatkezelés jogalapja: adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulás, EU általános adatvédelmi rendelet 6. cikk.
Adatkezelő: weboldal munkatársai.


6. Az Önt megillető jogok:

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

-ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

-a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; 
és az adatkezelés automatizált módon történik.


7. Biztonsági intézkedések

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatvédelmi irányelvünket szükség esetén módosítjuk, amennyiben rendelkezünk elektronikus címével, akkor Önt e-mailben értesítjük, és a megváltoztatott irányelvet honlapjainkon is közzétesszük. 

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).